Výrobcovia / značky

Advertising

1. Úvod

1.1.         Týmito obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou EXTRAAUTO s.r.o. (ďalej „predávajúci“) a osobou kupujúcou tovar od spoločnosti EXTRAAUTO, objednaný osobne, telefonicky, e-mailom, a cez internetový obchod, formou osobného odberu alebo zásielkovou službou (ďalej „kupujúci“).
1.2.         Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona 634/1992 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

2. Spôsob objednávania tovaru

2.1.         Kupujúci môže zvoliť formu objednania tovaru : osobne, telefonicky, e-mailom,  alebo cez internetový obchod. . V záujme rýchleho a presného vybavenia Vašej objednávky odporúčame použiť písomnú formu objednávky. Odoslanie objednávky je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
2.2.         Náležitosti objednávky :
- úplný a presný názov odberateľa s fakturačnou adresou a adresou na doručenie zásielky
- kontaktné údaje na odberateľa – telefonické, faxové, e-mailové,
- jednoznačná špecifikácia tovaru a množstvo požadovaných jednotiek
- spôsob odberu tovaru
- u podnikateľských subjektov tiež IČO, DIČ, pri prvom jednaní predloženie Výpisu z OR, prípadne ŽL
2.3.         Storno objednávky je možné len v prípade, ak objednávka nebola nami ešte akceptovaná. Storno objednávky musí byť zaslané písomne na našu e-mailovú adresu extraauto@stonline.sk a jeho platnosť písomne potvrdená našim obchodníkom.
2.4.         Odoslaním objednávky akceptuje kupujúci všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EXTRAAUTO a reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom v čase odoslania objednávky.
2.5.         Po prijatí objednávky predávajúci zašle na e-mail kupujúceho akceptáciu objednávky, čím je uzatvorená kúpna zmluva medzi týmito dvomi stranami. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať k akceptácii objednávky ďalšie potvrdenie, v závislosti od charakteru objednávky, alebo neodoslať akceptáciu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu a vyobrazenia tovaru. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, dodacia doba je dlhšia ako kupujúci požaduje a výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru alebo služby.

3. Cena a platobné podmienky

3.1.         Kupujúci je povinný za tovar, ktorý si objednal v plnej výške a v termíne splatnosti zaplatiť kúpnu cenu uvedenú vo faktúre. Cena je uvádzaná vrátane DPH. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, tieto náklady sú samostatnou položkou objednávky.
3.2.         Kúpnu cenu hradí kupujúci zvoleným spôsobom úhrady v objednávke a to : platbou v hotovosti alebo  pri osobnom odbere tovaru v predajni spoločnosti, na dobierku našou zasielateľskou spoločnosťou , prevodom na účet na základe nami vystavenej zálohovej faktúry.
3.3.         Zálohovú faktúru úplnú alebo čiastočnú a platbu v hotovosti požadujeme : pri prvotnom odbere tovaru, pri špeciálnych objednávkach na zákazku, ak kupujúci v čase možného odberu tovaru má u nás neuhradené faktúry, ktorým uplynula doba splatnosti.
3.4.         Faktúra a dodací list je zasielaný priamo s tovarom, pričom faktúra je daňovým dokladom.
3.5.         V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada zálohovej faktúry už prebehla, predávajúci bezodkladne vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.
3.6.         Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

4Dodacia lehota

4.1.         Tovar, ktorý je v čase prijatia objednávky na sklade odosielame do 3 pracovných dní. Dodanie tovaru, ktorý nie je na sklade, potvrdzuje obchodník po zistení dodacích termínov od našich dodávateľov.
4.2.         Dodacia doba začne plynúť v dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy ak je kúpna cena za tovar hradená v hotovosti, na faktúru alebo na dobierku. Ak je na tovar vystavená zálohová faktúra, tak termín dodania začne plynúť dňom úplného zaplatenia a pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
4.3.         V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar v požadovanom termíne, ponúkne kupujúcemu iný termín dodania, prípadne výrobok porovnateľný s pôvodne objednaným. V tomto prípade si predávajúci vyžiada súhlas kupujúceho na zmenu v objednávke. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne a príde k zrušeniu kúpnej zmluvy, na ktorú už bola zaplatená zálohová faktúra, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zaplatenú sumu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
4.4.         V prípade požiadavky osobného odberu tovaru priamo v predajni (uvedenej v objednávke), sa predávajúci zaväzuje tento tovar rezervovať 5 dní od odoslania akceptovania objednávky. Ak do tohto termínu nepríde k prevzatiu tovaru, kúpna zmluva sa ruší.

5. Spôsob odberu tovaru

5.1.         Predávajúci dodá tovar na miesto určené kupujúcim až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
5.2.         Možnosti doručenia : osobný odber v predajni na Bratislavskej 31, Žilina, zaslanie zasielateľskou službou  (aj dobierka) a iný spôsob odberu dohodnutý s obchodným oddelením predávajúceho.
5.3.         Dopravné náklady sú účtované podľa nášho platného sadzobníka, ktorý je uvedený na stránkach extraauto.eu. . Tieto náklady, ak nie je dohodnuté inak, znáša kupujúci.
5.4.         Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto alebo odovzdanie tovaru dopravcovi, ktorého si určí kupujúci.
5.5.         Kupujúci je povinný skontrolovať pri prevzatí zásielku a pri zistení mechanického poškodenia obalu, prípadne originálnej pásky predajcu, musí ešte za prítomnosti dopravcu skontrolovať stav tovaru a vyhotoviť záznam o poškodení. Za poškodenie zásielky počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s dopravcom, poskytnutá primeraná zľava alebo náhradný tovar. Ak je zásielka v poriadku kupujúci podpisom preberacieho protokolu dopravcovi potvrdzuje, že zásielku prevzal úplnú a nepoškodenú.
5.6.         V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve.
5.7.         Reklamácie poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri preberaní, si kupujúci musí uplatniť do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru. Závadu najskôr prekonzultuje s našim technickým oddelením tel. 0918/682 874 alebo e-mail extraauto@stonline.sk, až po dohode s pracovníkom tohto oddelenia, osobne prinesie prípadne zašle poškodený tovar na adresu servisného strediska (EXTRAAUTO , s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina) na náklady predávajúceho. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný dodať tovar v originálnom balení, so všetkými dokladmi (faktúra, dodací list, záručný list, návod,...), ktoré mu boli pre predaji tovaru dané. V prípade oprávnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar vymenený za nový a bezplatne odoslaný späť. V prípade neuznanej reklamácie kupujúcemu budú vyúčtované náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s touto reklamáciou. Po uplynutí doby 5 pracovných dní predávajúci náklady na dopravu neuhrádza a postupuje sa podľa platného reklamačného poriadku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru nie je možné uznať.
5.8.         Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný si dôkladne prečítať návod na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

6. Záruka a servis

6.1.         Záručné podmienky a reklamačný poriadok pre kupujúceho-spotrebiteľa, ktorý nakupuje výrobky ako „koncový užívateľ“ pre osobnú spotrebu sa riadia Občianskym zákonníkom 40/1964 Z.z. V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nakupujú tovar za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa záručné a reklamačné podmienky riadia Obchodným zákonníkom 513/1991 Z.z.
6.2.         Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné chyby tovaru, ktoré neboli spôsobené neodborným a nešetrným zaobchádzaním, používaním tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pokynov v návode, mechanickým poškodením, živelnými pohromami alebo pôsobením iných neštandardných javov, napríklad prepätie v rozvodnej sieti. Dôvodom na reklamáciu nie je bežné opotrebenie tovaru v súvislosti s používaním.
6.3.         Kupujúci môže uplatniť reklamáciu priamo v servise predávajúceho (EXTRAAUTO, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina) alebo po dohode zaslať poistenou doporučenou zásielkou na túto adresu so všetkými požadovanými dokladmi, reklamačným protokolom a príslušenstvom k reklamovanému tovaru.
6.4.         K reklamovanému tovaru kupujúci predloží : originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru (doklad musí byť vystavený na meno reklamujúceho), reklamačný protokol, kde uvedie presný opis chyby, v prípade že sa chyba vyskytuje len občas, musí jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame dodať v originálnom balení a musí byť kompletný, t.j. vrátane všetkých káblov, manuálov, diskiet, CD, prípadne iného príslušenstva dodaného s tovarom pri kúpe.
6.5.         Popis reklamácie a spôsob odstránenia chýb tovaru rieši reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

7. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

7.1.         Kupujúci v internetovom a zásielkovom obchode má možnosť odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pričom toto svoje rozhodnutie musí predávajúcemu oznámiť v uvedenej lehote písomne. Následne tovar – v originálnom balení, bez použitia, so všetkými dokladmi, ktoré prevzal pri kúpe tovaru vráti osobne alebo doporučenou poštou na svoje náklady (nie na dobierku) na adresu: EXTRAAUTO, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina. Povinnosťou predávajúceho, po prevzatí kompletného a nepoškodeného tovaru, je vrátiť kupujúcemu zaplatenú čiastku za tovar na účet kupujúceho, pokiaľ sa nedohodnú inak. Náklady, ktoré predávajúcemu vznikli pri zaslaní tovaru sa kupujúcemu nevracajú.
7.2.         Kupujúci priamo v obchode môže vrátiť prevzatý tovar, ktorý si mal možnosť pri kúpe prezrieť, prípadne vyskúšať, len po dohode s obchodníkom spoločnosti EXTRAAUTO. Pri vrátení peňazí si predávajúci účtuje manipulačný poplatok 5% z kúpnej ceny (minimálne 3,32 Eur).
7.3.         V prípade, že na zaobstaranie tovaru, ktorý chce kupujúci vrátiť, mal predávajúci mimoriadne náklady – špeciálna objednávka, expresná dodávka a pod. – môže predávajúci požadovať vrátenie vzniknutých nákladov od kupujúceho. Tento sa zaväzuje vzniknuté náklady uhradiť v dohodnutej výške.
7.4.         V prípade nesplnenia niektorej z hore uvedených požiadaviek, predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar na náklady kupujúceho vráti späť.
7.5.         Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť; predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré už kupujúci rozbalil.
7.6.         Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu s tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

8. Recyklácia

8.1.         Predávajúci vykonáva spätný odber použitého tovaru určeného k ekologickej likvidácii. Kupujúci môže takýto tovar bezplatne odovzdať v predajni predávajúceho s tým, že dokladom preukáže nákup tohto tovaru priamo u predávajúceho.
8.2.         Predávajúci môže spätný odber tovaru k likvidácii odmietnuť z dôvodu, že odovzdávaný tovar neobsahuje základné komponenty, je len odpad alebo z dôvodu kontaminácie predstavujúcej riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
8.3.         Predávajúci spätný odber tovaru k ekologickej likvidácii vykonáva pri týchto komoditných skupinách: elektrické a elektronické zariadenia,  batérie a sklo.

9. Všeobecné ustanovenia

9.1.         Všetky výkresy, popisy a iná technická dokumentácia, ktorá sa týka tovaru predávajúceho, patrí spoločnosti EXTRAAUTO, pričom bez súhlasu predávajúceho nemôže kupujúci tieto dokumenty použiť na iný účel ako na montáž (zástavbu) tovaru, jeho použitie alebo údržbu. Osobitne nie je povolené tieto dokumenty bez súhlasu predávajúceho rozmnožovať a rozširovať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.
9.2.         Ak predávajúci poskytne kupujúcemu vzorky tovaru, tieto zostávajú v jej vlastníctvom a kupujúci ich bez súhlasu predávajúceho nie je oprávnený sprístupniť tretej osobe.
9.3.         Ak predávajúci zhotoví akékoľvek nové nástroje a prípravky, za účelom výroby tovaru neštandardnej konštrukcie, tieto zostávajú v jeho vlastníctve a to aj v prípade, že sa kupujúci podieľal na úhrade nákladov na ich zhotovenie.

10. Záverečné ustanovenia

10.1.       Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia v spoločnosti predávajúceho a na internetovom obchode. Platia v tom rozsahu a znení, v akom sú v deň kúpi tovaru alebo odoslania objednávky z internetového obchodu.
10.2.       Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prepravných a expedičných nákladov, všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok v platnom znení v momente kúpi tovaru a odoslania objednávky z internetového obchodu.
10.3.       Kupujúci zadaním objednávky so svojimi osobnými údajmi, udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie v informačnom systéme predávajúceho, za účelom plnenia kúpnej zmluvy v zmysle všeobecných obchodných podmienok. Zároveň povoľuje predávajúcemu,  oboznamovať ho o svojej činnosti a produktoch, elektronickým zasielaním informácii (e-mail, SMS, telemarketing). Súhlas kupujúci udeľuje dobrovoľne a do svojho odvolania. Tento súhlas má možnosť kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese predávajúceho extraauto@stonline.sk zároveň  prehlasuje, že údaje ním uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
10.4.       Predávajúci sa zaväzuje archivovať kúpnu zmluvu v elektronickej forme spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu.
10.5.       Kúpna zmluva musí byť uzatvorená v slovenskom jazyku.
10.6.       V prípade, ak ktorákoľvek časť týchto všeobecných obchodných podmienok sa stane neplatnou, nemá to žiadny vplyv na platnosť zvyšných častí obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to vždy v písomnej forme.
10.7.       Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné odo dňa 01.08.2011.   


ÚvodÚvod

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.

Advertising
Reklama

Špeciály

Odber noviniek